Sveta tri kralja (Bogojavljenje)

Na blagdan Bogojavljenja (Tri kralja) Crkva zahvaljuje Bogu za dar vjere. Na tom su daru sudjelovali toliki ljudi i narodi.

Upravo ona Trojica, po predaji ljudi s Istoka što su došli u Betlehem, stoje na čelu povorke vjernika kao prvi svjedoci i nositelji toga dara. U njima vjera ima svoj najbistriji izražaj: vjera shvaćena kao nutarnje otvaranje čovjeka, kao odgovor Božjemu svjetlu, Božjem „bogojavljenju,“ Božjem očitovanju. 

U tom otvaranju čovjek uvijek teži posvemašnjem ostvarenju samoga sebe. Vjera je početak toga ostvarenja, vjera je tomu preduvjet. Zahvaljujući Bogu za taj dar, zahvaljujemo mu u isto vrijeme za svjetlo: za dar Bogojavljenja i za dar otvorenosti našega duha božanskom svjetlu. To je tako- đer značenje ovoga blagdana kojim Crkva izražava do kraja svoju radost Božića, radost Božjeg rođendana. U naše vrijeme često se ljudi pozivaju na vjersku slobodu. I s pravom. To je jedno od temeljnih čovjekovih prava. Treba pustiti „kraljeve“ da idu u Betlehem. Zajedno s njima putuje svaki čovjek koji svojim čovještvom smatra da treba gajiti otvorenost svojega duha Bogu, a ta se istina izražava riječju: „Traži ono što je više od tebe!“

Danas Crkva zahvaljuje Bogu za dar vjere, za dar Bogojavljenja i u isto vrijeme za dar otvorenosti. Sveta Crkva moli i radi u tom smjeru da taj dvostruki dar, što stoji u temelju tolikih pitanja i ljudskih zbivanja, dobije građansko pravo u životu pojedinaca, naroda, država i kontinenata – u životu svega čovječanstva. Iz poruke pape Ivana Pavla II (Angelus, 7. I 1979.).

Najava

Betlehem, grad Betlehem, hebrejski – „kuća kruha,“ smjestio se na samom rubu judejske pustinje. Koliko simbolike ima u ovom njegovom nazivu!? Nije li kruh naša svakodnevna hrana, a kuća mjesto, prostor gdje taj kruh blagujemo? Toplina doma i miris kruha nose nas kroz život. Bog je u svojoj neizmjernoj ljubavi, ovdje u Betlehemu, pripremao put svome Sinu koji će biti i jest Kruh za život svijeta. Za život svakoga od nas.

Tumačenje čitanja
Prvo čitanje (Iz 60, 1-6)
Čitanje Knjige proroka Izaije

Današnje 1. čitanje iz knjige proroka Izaije „Uskrsnuće Jeruzalema,“ govori o svjetlosti koja dolazi obasjati Jeruzalem. „K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje.“ Za vrijeme Izaijina prorokovanja Izraelci su bili pod vlašću Asiraca. Prorok je vjeran Bogu i vjeruje u oslobođenje svoga naroda, uz Božju pomoć.

Jeruzalem je simbol Grada Božjega. Slava će Božja „ozračiti“ Jeruzalem, ali i cijeli svijet. To će biti: svjetlost, radost, progres, dobrota i mir. Izaija zna da je Gospodin veliki jamac budućnosti cijelog čovječanstva. On govori: „svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi (tvoji), kćeri ti donose u naručju.“ Odlomak govori o bogatstvu…“k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda…“ Bogatstvo „mora“ dolazi sa Zapada, a blago Istoka dolazi s karavanama preko Sinaja (sinajske pustinje)… „Svi će…dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.“ Govori se o jedinstvu svih naroda. To Bog hoće – hoće sve narode zajedno u dobru (i u zlu), u blagostanju, u ljubavi i miru. Bog je tome jamac – sigurnost. Bog koji nam se objavio u svome Sinu Isusu Kristu – Bog je Saveznik: on hoće da mu i ljudi budu saveznici i suradnici. Samo uz zajedništvo, uz suradnju Boga i čovjeka nastat će „Nova zemlja“ – „Država Božja“ – „Novi Jeruzalem.“ Mir je djelo pravednosti i ne dobiva se na „dlanu“ nego ga treba zaslužiti dobrim srcem, vjerom i mudrošću.

Psalam (Ps 72, 1-2.7-8.10-13)

Psalam 72 je Salomonov i nosi naslov: „Mesijino kraljevstvo.“ Pjesnik pjeva o „Mesiji“ koji dolazi, o sinu kraljevu, kojem će se klanjati… „svi narodi zemlje.“ On će suditi pravedno – siromasima po pravici. „U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik…“ On će vladati svima – cijelim čovječanstvom i svi će narodi njemu služiti, svi će donositi darove. Ovaj Psalam posvećen je Salomonu (1 Kr 3,9), pravednom, miroljubivom, bogatom i slavnom kralju, ali i zamišlja idealnog kralja budućnosti. Sin Čovječji, Isus Krist (je taj) dolazi i donosi: zajedništvo, mir i ljubav za sve narode.

Drugo čitanje (Ef 3, 2-3a. 5-6)
Čitanje Poslanice Efžanima

Pavao je ponosan što je njemu objavljeno Otajstvo spasenja, dok sebe smatra najmanjim od svih. Piše Efežanima…„objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja.“ Radi se o stvarima koje nisu bile prisutne u objavama danim prorocima Staroga zavjeta. Otajstvo koje Gospodin daje po svom Sinu u Duhu Svetom njegovim apostolima i prorocima, pripada i poganima. Oni postaju baštinici i sudionici obećanja danih u prošlosti Izraelu. Po tome su i sudionici, „su- tijelo,“ udovi, istoga tijela – Kristova. A slika tijela, to jest Crkve pokazuje da su i pogani njezini živi udovi. Po Kristu su pogani dobili spasenje, jednako kao i Židovi s kojima su sada sjedinjeni u jednu Crkvu. Pavao i naviješta to Otajstvo poganima, vjekovima skriveno u Bogu, a Pavlu i Crkvi objavljeno i po Crkvi (i Pavlu u njoj), obznanjeno svima kao mudrost Božja – po evanđelju. Krist je posrednik toga otkupiteljskog događaja i glava Crkve. Otajstvo Kristovo dakle, sve narode svijeta pridružuje izabranome izraelskom narodu pa tako oni dobivaju (baštine) i sva ona druga obećanja koja su dana izabranom narodu.

Evanđelje (Mt 2, 1-12)
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: „Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“ Kad to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: „U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ‘A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!’“ Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih Vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih pozva u Betlehem: „Pođite,“ reče: „i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.“ Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradova- še se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Zaključak:  

Svetkovina Bogojavljenja: Njome slavimo Božje javljanje čovječanstvu u osobi Isusa iz Nazareta. U njemu prepoznajemo obećanoga Mesiju, Spasitelja i Kralja svega svijeta, pravoga Boga i pravoga Čovjeka. Pokazuju to i prineseni darovi trojice mudraca: zlato se prinosi kralju, tamjan pripada Bogu, a smirna je za ukop pravog čovjeka. To je ujedno sažetak današ- njeg evanđelja u kome otkrivamo čitav Isusov život. Spasitelja ne nalaze oni koji znaju gdje je, nego oni koji ga traže. Rođen u siromaštvu, izaziva neprijateljstvo i nepriznanje političkih i vjerskih autoriteta, proglašen je varalicom i kao takav je smaknut. Kralj, Bog i Čovjek – Isus Krist, dolazi i donosi kršćanstvo. Kršćanstvo nije put ljudskoga traženja Boga. Kršćanstvo objavljuje Božje traženje čovjeka. Dok su druge religije ljudski vapaj u nebo, kršćanstvo je vapaj neba na zemlju, krik Boga koji je započeo u jaslicama i neće završiti do posljednjega daha na križu. Liturgijsko slavlje ove svetkovine upućuje nas da se otvorimo Zvijezdi, Kristu koji, kao „Svjetlo istinsko koje dođe na svijet,“obasjava naš životni put i prosvjetljuje naš život. „Ustani, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom!“ Ovo što čitamo o mudracima s Istoka i naša je povijest. Nismo li svi mi hodočasnici, ljudi koji nemaju stalnog boravišta? Mudraci su krenuli na put, jer njihovo je srce hodočastilo k Bogu dok su im noge hodile u Betlehem. Oni su njega tražili, ali On je već njih vodio jer su ga tražili. Težili su za Spasiteljem i zato su krenuli da ga više nikad ne izgube.
Amen!

 

Podijeli